Skip to content

Algemene voorwaarden

Afspraken en annulering
Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.
• Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten. Bij annulering binnen 24 uur voor een sessie wordt € 25,00 in rekening gebracht.
• Bij verhindering van Kathelijne van Mierlo wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
• Een sessie duurt één tot maximaal anderhalf uur.

Coaching
• Kathelijne van Mierlo zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
• Kathelijne van Mierlo zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
• Kathelijne van Mierlo is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
• Kathelijne van Mierlo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kathelijne van Mierlo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Kathelijne van Mierlo gaat geen coaching sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

Informatieverstrekking
• Kathelijne van Mierlo stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
• Kathelijne van Mierlo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
• Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag Kathelijne van Mierlo informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
• Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
• Kathelijne van Mierlo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
• Kathelijne van Mierlo neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Betaling
• Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
• U kunt betalen middels overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt hiervoor na iedere sessie per e-mail een factuur van Kathelijne van Mierlo
• Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 14 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer   NL02 RABO 0360774156  t.n.v. Kathelijne van Mierlo
• Als je kiest voor een coach traject ontvang je na de eerste sessie een factuur per e-mail voor het traject. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden door overmaking op het door Kathelijne van Mierlo vermelde bankrekeningnummer.
• Personal coaching wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraars. Je kunt bij je werkgever informeren of hij de kosten (gedeeltelijk) op zich wil nemen (zie vergoeding).
• Indien de Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd:
een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Kathelijne van Mierlo.
Voorts zijn alle kosten door Kathelijne van Mierlo gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Daaronder zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden

Klachtenregeling
• Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kathelijne van Mierlo. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kathelijne van Mielro in staat is adequaat te reageren.
• Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
• Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van Kathelijne van Mierlo schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Kathelijne van Mierlo voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Kathelijne van Mierlo sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
• Klachten over Kathelijne van Mierlo kunnen worden voorgelegd aan de NOBCO. De Klachtencommissie zal de klacht behandelen conform het klachtenreglement. www.nobco.nl.
• De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Afspraken en annulering
Coaching vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment te beëindigen.
• Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten. Bij annulering binnen 24 uur voor een sessie wordt € 25,00 in rekening gebracht.
• Bij verhindering van Kathelijne van Mierlo wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
• Een sessie duurt één tot maximaal anderhalf uur.

Coaching
• Kathelijne van Mierlo zal de begeleiding naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
• Kathelijne van Mierlo zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen, maar kan niet garanderen dat het gestelde doel zal worden gehaald.
• Kathelijne van Mierlo is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
• Kathelijne van Mierlo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kathelijne van Mierlo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
• Kathelijne van Mierlo gaat geen coaching sessie aan met cliënten die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.

Informatieverstrekking
• Kathelijne van Mierlo stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen, inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
• Kathelijne van Mierlo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
• Alleen met uw schriftelijke goedkeuring mag Kathelijne van Mierlo informatie verstekken aan derden, zoals aan uw huisarts, behandelend arts, werkgever of het UWV.
• Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
• Kathelijne van Mierlo is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.
• Kathelijne van Mierlo neemt uitsluitend contact op met derden (bijvoorbeeld partner, ouders, huisarts of andere specialist) na duidelijk overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen, of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

Betaling
• Het kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.
• U kunt betalen middels overmaking van het verschuldigde bedrag. U ontvangt hiervoor na iedere sessie per e-mail een factuur van Kathelijne van Mierlo
• Bij betaling middels overschrijving dient u binnen 14 dagen na dagtekening te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer   NL02 RABO 0360774156  t.n.v. Kathelijne van Mierlo
• Als je kiest voor een coach traject ontvang je na de eerste sessie een factuur per e-mail voor het traject. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden door overmaking op het door Kathelijne van Mierlo vermelde bankrekeningnummer.
• Personal coaching wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraars. Je kunt bij je werkgever informeren of hij de kosten (gedeeltelijk) op zich wil nemen (zie vergoeding).
• Indien de Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege verschuldigd:
een kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
De kosten- en rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Kathelijne van Mierlo.
Voorts zijn alle kosten door Kathelijne van Mierlo gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, voor rekening van de Opdrachtgever. Daaronder zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden

Klachtenregeling
• Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kathelijne van Mierlo. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kathelijne van Mielro in staat is adequaat te reageren.
• Als een klacht gegrond is, zal de coach de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
• Indien de cliënt aantoont dat hij door een aantoonbare fout van Kathelijne van Mierlo schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Kathelijne van Mierlo voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van Kathelijne van Mierlo sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
• Klachten over Kathelijne van Mierlo kunnen worden voorgelegd aan de NOBCO. De Klachtencommissie zal de klacht behandelen conform het klachtenreglement. www.nobco.nl.
• De partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.